bedrijfsdiensten

Financiële administratie

Financiele administratie uitbesteden

De financiële administratie is een softwaretoepassing waarmee een elektronisch register wordt bijgehouden van de geldtransacties en de details van de financiële transacties van een onderneming of een particulier. Er zijn verschillende toegangsniveaus tot de financiële administratie: openbaar, intern en commercieel.

Openbaar bestuur

Tot de overheidsadministratie behoort ook de financiële administratie van de overheid. De diensten van een dergelijke administratie zijn voornamelijk gericht op de financiële transacties van overheidspersoneel. De financiële administratie van de overheid houdt zich bezig met aftrekbare overdrachten van elektriciteit, gas, en prioriteitsJa-belasting en BTW-aangelegenheden. Zij houdt ook toezicht op de betaling van sociale uitkeringen, arbeidsinkomsten en verantwoordelijkheden voor beursmedewerkers.

Ex kwartalen

Tot de handelingen van de financiële administratie behoren de toewijzing en aangifte van de nettoverliezen of -winsten van de administratie, het beheer van de betaling van persoonlijke bezoldigingen, de vaststelling van een billijke prijs voor aandelen en aandelen, en het rendement van beleggingen. Deze handelingen zijn noodzakelijk vanwege de vereenvoudiging van de boekhouding. De driemaandelijkse financiële administratie behandelt de respectieve Kro overeengekomen dagelijkse betalingen van de oliereserves en de brutowaarde van de verkoopcommissies die aan het einde van het financiële kwartaal worden uitbetaald.

Een bank moet een register bijhouden van de specifieke vergoeding door de bank aan de aandeelhouder voor de diensten van de bank en bankwerknemers, met inbegrip van uitgaven zoals de kosten van huisvesting, en de kosten van verkoop van goederen en diensten. De bank moet ook de volledige winst, de winst per aandeel, de betaalde belastingen, de kosten en uitgaven en de aard van de kostenposten vermelden. Deze kosten mogen niet ongerechtvaardigd laag zijn en mogen niet worden overschat.

Instellingen zonder winstoogmerk

Een financiële administratie kan administraties en bezoldigingen Bijna elke interne transactie, zoals het geven van salaris aan werknemers en het betalen van onkosten, kan worden gekost. De samenstelling van de onderneming bepaalt het precieze bedrag van de uitgaven, de kosten van haar activiteiten en het bedrag dat aan de werknemers moet worden betaald. Het te betalen bedrag mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag en mag ook niet te hoog zijn in verhouding tot de winst.

Wanneer een zakenman in een vennootschap kosten betaalt aan zijn filiaal tijdens het runnen van de vennootschap, komt dit op het conto van de vennootschap en kan het worden opgenomen in het inkomen van de aandeelhouder. Uitgaven die worden betaald door houders van meer dan vijfenzeventig procent van de niet-preferente aandelen van de onderneming in een jaar, worden ook opgenomen in het bedrag voor de aandeelhouders.

De aandeelhouder moet in kennis worden gesteld van het totale bedrag van de aandeelhouders-09Exquarters

en het bedrag dat aan verbonden partijen wordt betaald voor specifieke doeleinden, zoals persoonlijke CEO’s, lidmaatschap van droombeesten, geldcirculatie, of pogingen om valutacontracten aan te gaan.

Bovendien moet de aandeelhouder op de hoogte worden gebracht van hetOriginal Issue Discount salt enmComponento interest salt en het totale bedrag dat de aandeelhouder heeft betaald voor de uitoefening van zijn functie als bestuurder of directeur.

Het dossier moet ook de discretie- en schadevergoedingsbetalingen bevatten die aan de aandeelhouders zijn gedaan of gericht, alsmede de aansluiting van de boeken van de onderneming om te komen tot de droogverkoop- en kortingslog van de onderneming.

Bovendien moet de financiële administratie ook een register bijhouden van alle betalingen van de aandeelhouder met betrekking tot contracten, verzekeringspremies, pensioenuitkeringen en forfaitaire betalingen.

Wat gebeurt er als u geen register bijhoudt? De straf voor niet-naleving is de boete voor de schending van het voorrecht die de wet kan opleggen.

Lees meer:
Hr uitbesteden